ความตกลงร่วมกันกับกัมพูชา

ความตกลงร่วมกันกับกัมพูชา

แนวทางปฎิบัติตามความตกลว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา

ในการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน “คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดนไปมาชั่วคราว โดยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น” ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 2

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา โดย รมว.กต. ได้ร่วมลงนาม ในความตกลงว่าด้วยการสัญจรข้ามแดนกับกัมพูชา เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2540 และมีผลบังคับใช้ 90 วัน หลังวันลงนาม คือในวันที่ 20 ก.ย. 2540

ระเบียบปฏิบัติตามความตกลง ฯ สำหรับการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา มี ดังนี้

1.ประเภทบัตรผ่านแดน

มีบัตรผ่านแดน (Border Pass) ประเภทเดียว ใช้กับบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่อย่างถาวร ณ พื้นที่ชายแดน มีอายุ 2 ปี สำหรับบุคคลที่อยู่นอกพื้นที่ชายแดนให้ใช้หนังสือเดินทางสำหรับจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ (Passport)

2. รูปแบบของบัตรผ่านแดน

บัตรผ่านแดน (Border Pass) เป็นเอกสารซึ่งมีขนาดรูปเล่มเท่าหนังสือเดินทาง จำนวน 32 หน้า ปกสีเขียว สามารถเพิ่มหน้าในบัตรผ่านแดนได้ก่อนที่จะหมดอายุ

3. จุดผ่านแดน

ใช้บัตรผ่านแดนได้ทั้งจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรน

4. อายุของบัตรผ่านแดน

มีอายุใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันออกบัตร และสามารถต่ออายุ ครั้งละไม่เกิน 2 ปี

5. ระยะเวลาการพำนัก

บัตรผ่านแดน พำนักได้เป็นระยะเวลา 7 วัน ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 15 วัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอให้ออกบัตรผ่านแดนไทย – กัมพูชา ของฝ่ายไทย ฉบับละ 200 บาท ต่อคน ส่วนการขอต่ออายุหนังสือผ่านแดน ครั้งละ 200 บาท (ต่ออายุได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2541

จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวร
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของกัมพูชา เวลา เปิด - ปิด หมายเหตุ
1 ศรีสะเกษ - ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ - ช่องจวม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย 07.00 – 20.00 น.ของทุกวัน เปิด 11 พ.ย.46
2 สุรินทร์ - ช่องจอม อ.กาบเชิง - โอร์เสม็ด อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย 07.00 – 20.00 น.ของทุกวัน เปิด 1 ก.ย. 45
3 สระบุรี - บ.คลองสึก อ.อรัญประเทศ - ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย 07.00 – 20.00 น.ของทุกวัน เปิด 20 ก.ย. 40
4 จันทบุรี - บ.แหลม อ.โป่งน้ำร้อน - บดวง อ.คุมเรียง จ.พระตะบอง 07.00 – 20.00 น.ของทุกวัน เปิด 11 พ.ย.46
5 จันทบุรี - บ.ผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน - เมืองพรม กรุงไพลิน จ.พระตะบอง 07.00 – 20.00 น.ของทุกวัน เปิด 11 พ.ย.46
6 ตราด - บ.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ - จามเยียม อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง 07.00 – 20.00 น.ของทุกวัน เปิด 20 ก.ย. 40
จุดผ่อนปรน
ลำดับ จังหวัด พื้นที่ของไทย พื้นที่ของกัมพูชา เวลา เปิด - ปิด หมายเหตุ
1 อุบลราชธานี - ช่องอานม้า อ.น้ำยืน - บ้านสะเตียลกวาง อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร 09.00 – 15.00 น.
ทุกวันอังคารและ พฤหัสบดี
เปิด 11 พ.ค. 42
2 สระแก้ว - บ้านตาพระยา อ.ตาพระยา - บ้านบึงตะกวน จ.บันเตียเมียนเจย 09.00 – 16.00 น.
ทุกวันอังคาร,พุธ พฤหัสบดีและศุกร์
เปิด 24 ธ.ค. 41
3 สระแก้ว - บ้านหนองปรือ อ.อรัญประเทศ - มาลัย จ.บันเตียเมียนเจย 09.00 – 16.00 น.
ทุกวันอังคาร,พุธ พฤหัสบดีและศุกร์
เปิด 24 ธ.ค. 41
4 สระแก้ว - บ้านเขาดิน อ.คลองหาด - พนมได (บ้านกิโล 13) จ.พระตะบอง 09.00 – 16.00 น.ของทุกวัน เปิด 15 มิ.ย. 41
5 จันทบุรี - บ้านซับตารี อ.สอยดาว - บ้านโอลำดวน จ.พระตะบอง 07.00 – 16.00 น.ของทุกวัน เปิด 17 เม.ย. 40
6 จันทบุรี - บ้านบึงชนังล่าง อ.โป่งน้ำร้อน - บ้านสวายเวง จ.พระตะบอง 07.00 – 16.00 น.ของทุกวัน เปิด 28 พ.ค. 40
7 จันทบุรี - บ้านสวนส้ม อ.สอยดาว - สวนส้ม จ.พระตะบอง 07.00 – 16.00 น.ของทุกวัน เปิด 2 พ.ค. 40
8 ตราด - บ้านหมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ - บ้านศาลเจ้า อ.สัมลูด จ.พระตะบอง 08.30 – 17.00 น.ของทุกวัน เปิด 16 ธ.ค. 34
9 ตราด - บ้านมะม่วง ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่่ - บ้านฉอระกา อ.สำรูด จ.พระตะบอง 07.00 – 18.00 น.
วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี
เปิด 9 มี.ค. 48