เดือนกรกฏาคม

"หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0204.3/ว48 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561 ให้จังหวัดชายแดนจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ชายแดน ในการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน" à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

»»» หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0204.3/ว48 ลงวันที่ 2 ก.ค. 2561

»»» ข้อมูลภาพรวมสถานการณ์/โอกาส/ความท้าทายบริเวณพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันหรือเกี่ยวข้อง

»»» การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพฯ

 


เดือนมิถุนายน

»»» การพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการเป็นประธานอาเซียน "หลักพิธีการทูตและการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ" 

»»» นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 242 ปี การได้รับเอกราชของสหรัฐอเมริกา 

»»» นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานวันชาติราชรัฐลักเซมเบิร์ก 

»»» นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย 

»»» พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้าร่วมการประชุม Sustainable Cities Dialogue ณ เมือง Strasbourg  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

การจัดการการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8 ระว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2561 กรุงเทพมหานคร

>>> ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

>>> ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง กองการต่างประเทศ กะทรวงมหาดไทย  

>>> ทำความรู้จัก ACMECS 

>>> การพัฒนาพื้นที่ชายแดน สู่ประชาคมลุ่มน้้าโขงที่เชื่อมโยงกัน 


  

 

เดือนพฤษภาคม

  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านทางเข้า-ออก ณ.จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า 

        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๒๐๔.๓/ว๒๗๘๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

        - แบบรายงาน ชด.1 

        - แบบรายงาน ชด.2 

  

 

»»»  รัฐบาลไทยและเมียนมาได้ร่วมมือกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลุ่มที่ 2

»»»

»»»  การลงนาม MOU เมืองพี่เมืองน้อง ภูเก็ต- มาเก๊า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561