กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

  • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกระทรวงจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  • ดำเนินงานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวง
  • ดำเนินการด้านพิธีการทูตของ มท.
  • ดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร (Blacklist)
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการต่างประเทศทั่วไป : การอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศ , หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
  • กลั่นกรองงานตามนโยบายและภารกิจด้านการต่างประเทศของ รมว.มท.
  • ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพข้าราชการในด้านภาษาต่างประเทศและพิธีการทูติ
  • ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศในส่วน มท.