กลุ่มงานความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมีอำนาจหน้าที่

-  ดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านกลไกระดับกระทรวงของไทยกับกระทรวง  ของประเทศเพื่อนบ้านอาทิ JC,GBC,JBC และ JTC

-  สนับสนุนการดำเนินความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน

-  ประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน

-  กลั่นกรองเรื่องการเปิดจุดผ่านแดน การจัดระเบียบจุดผ่านแดน และประสานการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนและประสานการพัฒนา      พื้นที่ด่านชายแดนในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

-  พัฒนาระบบการเดินทางข้ามแดน

-  สนับสนุนการสำรวจปักปันเขตแดน

-  ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านในการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกระทรวง

-  ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานกลไกความร่วมมือพหุภาคีด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ JCCCN และ MRC

-  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย