►ภารกิจ
- ประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development and Poverty Eradication : RDPE)ของประเทศไทย


- เตรียมการประสานงานและด้านพิธีการ (Protocol) สาหรับการประชุม AMRDPE SOMRDPE และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


- ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลในกระบวนการเสนอข้อคิดเห็นของกระทรวงมหาดไทย
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน


- ประสานงานในภารกิจด้านอาเซียนกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


- จัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนกระทรวงมหาดไทย


- จัดทำโครงการของกลุ่มงานอาเซียน