16186934091054.jpg


 

 

 นางสาวฐิติพร อุนรัตน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ

 

 

 

นายธนิศร์ เสถียรนาม

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 
 

นางสาวกรรทิมา สาสิงห์

นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ

 

 15995466987971.jpg

 

 

นางสาวจิรัชญา บุรุษพัฒน์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฎิบัติการ

 

 

 นายอนันต์ สายคำทอน

พนักงานประจำสำนักงาน

 

 

 

นางสาวดวงเดือน จุลกานต์

นักวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

 

นางสาวสุภาภรณ์ เกตุเอม

เจ้าหน้าที่สนับสนุน

 

 

 

 

นางสาววรินดา สุขเหม

นักวิเทศสัมพันธ์