Untitled 4

คลินิกกองการต่างประเทศ FAD-Interior Clinic (ประชาสัมพันธ์)

4พ.ค.60-กองการต่างประเทศได้จัดโครงการคลินิกการต่างประเทศ ณ จังหวัดนครพนมเพื่อส่งเสริมและดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในและนอกประเทศในระดับทวิภาคี,พหุภาคี,องค์กรระหว่างประเทศ,ทั้งด้านพัฒนาการของประเทศและความมั่นคงรวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศกระทรวง,จังหวัด,และกลุ่มจังหวัด