Pakistan Ministor2

Pakistan Ministor

Dr. Ahsan Iqban รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผน การพัฒนา และการปฏิรูป สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย