IMG 9286 1

พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้าร่วมการประชุม Sustainable Cities Dialogue ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561  ณ เมือง Strasbourg  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  โดยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยและเข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับ Executive Director of UN-Habitat