Rusianday

นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย   เข้าร่วมงานวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Mandarin Oriental  กรุงเทพมหานคร