460612

นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 242 ปี การได้รับเอกราชของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเน็นตัล กรุงเทพมหานคร