การประชุมสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด

ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมอโนมา 2-3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ ราชดำริ (Arnoma Grand Bangkok)

>>> แผนยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด พ.ศ. 2562 – 2566

>>> ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดภูเก็ต และเมืองต่างๆ

>>> การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (กรณีตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่)

>>> (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด

>>> การประชุมสัมมนา “โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนิน ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด หัวข้อ “บริบทของโลกปัจจุบันและนโยบายต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของจังหวัด"

>>> การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด : นโยบาย แนวทางดำเนินการ และการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ โดย นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป. มท.