Nigerian 1

Nigerian 2

Nigerian 3

นายอาห์เมด  นูฮู  บามัลลี (Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) เอกอัครราชทูตสหพันธ์ไนจีเรีย ประจําประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย