UNHCR 1

UNHCR 2

UNHCR 3

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุม
 UNHCR Executive Committee สมัยที่ 69 (69th Session of the Executive Committee of the United nations High Commissioner for Refugees) เพื่อยืนยันบทบาทนำความสำคัญและเจตนารมณ์ของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2561  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส