วันที่ 11 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ นายชยชัย แสงอินทร์ ผอ.ตท.สป.มท. ให้การต้อนรับนักการทูตแรกเข้า จากกระทรวงการต่างประเทศ โดยการนำของนางสาวลดา ภู่มาศ ผอ.สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับนักการทูตแรกเข้า จำนวน 28 คน ได้เรียนรู้ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยกับมิติงานด้านการต่างประเทศ ทั้งนี้ ตท.สป. ได้เชิญผู้แทนจาก กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่นักการทูตแรกเข้าด้วย

ภาพกิจกรรม