วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชัยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร National Management Course รุ่นที่ 111 ของสถาบัน National School of Public Policy สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพื่อรับฟังประเด็นเรื่องความท้าทายด้านความมั่นคงและดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงของประเทศไทย

 สถาบันนโยบายสาธารณะแห่งชาติ สาธารณรัฐปากีสถาน หรือ The National School of Public Policy, Goverment of Pakistan เป็นสถาบันฝึกอบรมข้าราชการของรัฐในด้านนโยบายสาธารณะ การจัดทำยุทธศาสตร์ และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยข้าราชการที่เข้ารับการอบรมที่สถาบันแห่งนี้เป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งจะก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนนโยบายสาธารณะ

ภาพกิจกรรม