ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อุปทูต รักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ ประสงค์ขอเข้าประชุมหารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อประชุมหารือการศึกษาแนวนโยบายการขจัดความยากจนที่เป็นเลิศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)เป็นผู้แทนต้อนรับคณะฯ

ภาพกิจกรรม