Global5

     นายชรัส   ปุญณสะ  ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุม คณะทำงานร่วมว่าด้วยการหารือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย  ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐- ๑๖.๓๐ น.ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลกรุงเทพฯ