Global10

        การประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชยชัย  แสงอินทร์  ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.มท. เป็นประธาน