31919612 902727899916429 8456320508768550912 n

31947350 902727929916426 9166281424590864384 n

       วันนี้ (3 พ.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาคมอาเซียนกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2562 โดยมีผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมประชุม
       นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ด้วยประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี พ.ศ.2562 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานอาเซียนมาโดยตลอดภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และเพื่อให้การดำเนินงานอาเซียนของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้เชิญคณะกรรมการฯ มาร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบและหารือร่วมกันเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านอาเซียนของกระทรวงมหาดไทยในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนงานอาเซียนในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย และการดำเนินการเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 ตลอดจนประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในครั้งนี้ โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินการเพื่อการเตรียมพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนของไทย อาทิ 1) การดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นประธานอาเซียนของไทย และประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียน และการดำเนินการในภาพรวมของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในปี 2561 โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ 2) การดำเนินการในภาพรวมของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยผู้แทนกระทรวง พม. 3) การดำเนินการในภาพรวมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 4) การดำเนินการตามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยผู้แทนกรม ปภ. 5) การดำเนินการภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน โดยผู้แทนกองการต่างประเทศ สป. และผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน และ 6) ผลการดำเนินงานด้านอาเซียนในปี 2560 และแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในปี 2561 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2560-2564 เพื่อประกาศใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านอาเซียนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเนื้อหารายละเอียดมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2564 วิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2025 ทั้ง 3 ประชาคม (การเมืองและความมั่นคง/ เศรษฐกิจ/ สังคมและวัฒนธรรม) รวมถึงการพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาคมอาเซียนกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การทำงานของคณะทำงานฯ มีประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
       ท้ายนี้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนงาน และให้ข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และประเทศชาติ เพื่อให้สามารถรองรับการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยในเวลาอันใกล้นี้ พร้อมทั้งได้เน้นย้ำให้คณะทำงานต่างๆ ต้องดำเนินจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 94/2561
วันที่ 3 พ.ค. 2561
#ข่าวมหาดไทย