Untitled 7

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 10 ซึ่งฝ่ายลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในห้วงเดือนกันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตามผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว