IMG20181009135125

IMG20181009140530

                            นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะร่วมหารือ ณ จังหวัดนราธิวาส

IMG20181010092521

                           นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะร่วมหารือ ณ จังหวัดสงขลา

IMG20181010085312

                         นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะร่วมตรวจพื้นที่ ณ จังหวัดสงขลา

                          

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ.2561

            นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในพร้อมคณะ   ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านกิจการชายแดน ณ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา โดยภารกิจแบ่งเป็น 2 วันซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจดังต่อไปนี้

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561

           ทางคณะฯลงพื้นที่ติดตามการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรด่านตากใบและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานโก-ลก

IMG20181009155259

          นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะร่วมตรวจพื้นที่ ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2561

            ทางคณะฯลงพื้นที่ติดตามการอำนวยความสะดวกในการข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนด่านสะเดา และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

IMG20181010111401

 นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะร่วมตรวจพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

IMG20181010114419 Custom

นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะร่วมตรวจพื้นที่ ด่านศุลกากรแห่งใหม่ ณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

IMG20181010121211 Custom

นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะร่วมตรวจพื้นที่ ด่านศุลกากร ณ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา