Kanjanaburi border 4 Small

    นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในภารกิจด้านการบริหารจัดการชายแดนและการตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ด้านจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

          ๑) จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี

          ๒) จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวด่านพระเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี

ภาพกิจกรรม วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Kanjanaburi border 1 Small

Kanjanaburi border 2 Small

Kanjanaburi border 3 Small

Kanjanaburi border 5 Small

 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

        -  ตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี

 

ภาพกิจกรรม วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Kanjanaburi border 6 Small

Kanjanaburi border 7 Small

Kanjanaburi border 8 Small