นายธานี แสงรัตน์ เอกอัคราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในมิติเศรษฐกิจการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)

 

 

ภาพกิจกรรม