สรุปข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562


>>>ผลการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของจังหวัดชายแดนกับท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปี ๒๕๖๑

>>>

>>>การประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเสนอแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยเมียนมา 

>>>เอกสารขอรับข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยกับเมียนมา 

>>>เอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อเสนอแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสาหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ระหว่างไทยกับเมียนมา 

>>>

 >>>