Untitled 2

ผอ.ตท.สป. ตรวจพื้นที่รับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อหารือแนวทางการยกระดับจาก
จุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร ณ ช่องส่ายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ - ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560