GBC Thailand Combodia1

GBC Thailand Combodia2

GBC Thailand Combodia3

GBC Thailand Combodia4

การประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป

(General Border Committee: GBC)ไทย – กัมพูชาครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม๒๕61 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

     เมื่อวันที่21มีนาคม2561พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้การต้อนรับการเยือนของสมเด็จพิชัยเสนา เตียบันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมกัมพูชา ในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย –กัมพูชา (General Border Committee: GBC) ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มี.ค. 61 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายประยูรรัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคง เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องความก้าวหน้าในการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดน๔ แห่ง ประกอบด้วย (๑) ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี –อานเซะ จังหวัดพระวิหาร (๒) บ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว – พนมได จังหวัดพระตะบอง (๓) บ้านท่าเส้น จังหวัดตราด – ทมอดา จังหวัดโพธิ์สัต (๔) ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ – จุ๊บโกกีจังหวัดอุดรมีชัย ทั้งสองฝ่ายร่วมยินดีที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว – พนมได จังหวัดพระตะบอง ได้รับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้และจะเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนอีก 3 จุดโดยเร็ว รวมทั้งการก่อสร้างสะพานข้ามแดนเชื่อมต่อบริเวณบ้านหนองเอี่ยนจังหวัดสระแก้ว – สตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งมีกำหนดเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เพื่ออำนวยความสะดวกการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศ

อ้างอิง: https://www.youtube.com/watch?v=wZOFxz9DLbw#action=share

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑