ภาพกิจกรรม

หน้าหลัก

พิมพ์

การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 10

เขียนโดย eddycitylion. Posted in ข่าว/บทความ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 10 ซึ่งฝ่ายลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในห้วงเดือนกันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตามผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว 

พิมพ์

มท.1 หารือ รมช.ออสเตรเลีย เรื่องผู้หนีภัยการสู้รบฯ

เขียนโดย eddycitylion. Posted in ข่าว/บทความ

การหารือระหว่าง รมว.มท. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและกิจการพหุวัฒนธรรมเครือรัฐออสเตรเลีย นายเซด เซเซลจา