เดือนมิถุนายน

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานวันชาติสหพันธรัฐรัสเซีย à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

»»» พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยและคณะ เข้าร่วมการประชุม Sustainable Cities Dialogue ณ เมือง Strasbourg  สาธารณรัฐฝรั่งเศส à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

การจัดการการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 8 ระว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2561 กรุงเทพมหานคร

>>> ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

>>> ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง กองการต่างประเทศ กะทรวงมหาดไทย  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

>>> ทำความรู้จัก ACMECS à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

>>> การพัฒนาพื้นที่ชายแดน สู่ประชาคมลุ่มน้้าโขงที่เชื่อมโยงกัน à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง


  à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

 

เดือนพฤษภาคม

  การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 การรายงานสถานการณ์การเดินทางผ่านทางเข้า-ออก ณ.จุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้า 

        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๒๐๔.๓/ว๒๗๘๗ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

        - แบบรายงาน ชด.1 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

        - แบบรายงาน ชด.2 à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง

  

 

»»»  รัฐบาลไทยและเมียนมาได้ร่วมมือกันส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลุ่มที่ 2

»»»

»»»  การลงนาม MOU เมืองพี่เมืองน้อง ภูเก็ต- มาเก๊า เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561