เอกสารแนบ 3 ACMECS Info 6 Summits

 เอกสารแนบ 3 ACMECS Info 1 Members                                        เอกสารแนบ 3 ACMECS Info 2 welcome 1

เอกสารแนบ 3 ACMECS Info 3 welcome 2

เอกสารแนบ 3 ACMECS Info 5 mechanism

 

เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการประชุม ACMECS

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง กองการต่างประเทศ กะทรวงมหาดไทย

ทำความรู้จัก ACMECS

การพัฒนาพื้นที่ชายแดน สู่ประชาคมลุ่มน้้าโขงที่เชื่อมโยงกัน