เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 ณ เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะประกอบด้วย นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รอง ผวจ.หนองคาย นายภาสกร บุญญลักษณ์ รอง ผวจ.เชียงราย นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.เชียงใหม่ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.พะเยา นายบัญชา เชาวรินทร์ รอง ผวจ.นครนายก นายสุรชัย มณีประกร รอง ผวจ.พิษณุโลก ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเซีย ชื่อควิง (Mr.Xie Shiqing) รองนายกเทศมนตรีเมืองยวี่ซี เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อนำไปสู่การสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดของไทย
.
รองนายกเทศมนตรีเมืองยวี่ซี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมืองยวี่ซี คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ในการพัฒนาประเทศ โดยเมืองยวี่ซีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การบริการสุขภาพ การค้า การลงทุน การเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในโอกาศนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่คณะผู้บริหารฝ่ายไทยเดินทางมาร่วมหารือเเลกเปลี่ยนข้อมูล เเละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันในอนาคต


ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความยินดีที่จะพิจารณาคู่ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมในการดำเนินความสัมพันธ์กันต่อไป


จากนั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงแรม Wyndham Grand เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน เพื่อร่วมหารือถึงการสถาปนาความสัมพันธ์กับเมืองคุนหมิง โดยได้รับการต้อนรับจาก นายเริ่น จุนฮาว (Mr.Ren Junhao) รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน และอธิบดีกรมความมั่นคงสาธารณมณฑล นางโจว หง (Mrs.Zhou Hong) ประธานสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศยูนนาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมณฑลยูนนาน
.
นายเริ่น จุนฮาว กล่าวว่า ฝ่ายจีนมีความเชื่อมั่นว่า การที่ฝ่ายไทยเดินทางมาร่วมหารือกันในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดี และได้ขอบคุณฝ่ายไทยที่ร่วมเเลกเปลี่ยน รวมถึงนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ฝ่ายจีนได้รับทราบ ทั้งนี้ ฝ่ายจีนพร้อมร่วมมือกับฝ่ายไทยในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานส่วนกลางของไทยสนับสนุนการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย - ยูนนาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาวเเละเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สมกับที่โบราณ กล่าวไว้ว่า ไทย - จีน ต่างมีความสัมพันธ์กันเเบบพี่น้องกันมาอย่างยาวนานแล้ว โดยมีข้อเสนอให้ขยายความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมให้มากขึ้น รวมทั้งการจัดทำแนวทางและขั้นตอนที่ชัดเจนในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน
.
ด้านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเห็นด้วยกับ ข้อเสนอของฝ่ายยูนนานและรับที่จะนำไปดำเนินการในส่วนของฝ่ายไทย ในการนี้ได้เสนอให้ฝ่ายจีนทราบว่าฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับการดำเนินความสัมพันธ์คู่เชียงใหม่-คุนหมิง จากเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นการลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินความสัมพันธ์ได้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดและหลากหลายมิติมากขึ้น นอกจากนั้นได้เสนอริเริ่มความสัมพันธ์คู่จังหวัดหนองคายกับมณฑลยูนนาน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ One Belt One Road รวมทั้งเส้นทางรถไฟ จีน-ลาว-ไทย ของจีน ในการนี้ฝ่ายจีนได้ตอบรับที่จะนำข้อเสนอของฝ่ายไทยไปพิจารณา เพื่อจัดทำเป็นหนัสืองแสดงเจตจำนงเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ (LOI) ต่อไป

ภาพกิจกรรม