1537935777215

นายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศสป.มท. หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียนนางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ พ.ท.หญิงปรินทร์ฉัตร เสียงแก้ว นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการกองการต่างประเทศ สป.มท. และนางสาวกุลธิดา ตันเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน สป.มท.เข้าร่วมประชุม 1st BIMSTEC Expert Group on Poverty Alleviation เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

 

ภาพกิจกรรม

1537935796050

1537935799238