1537934574825

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป.มท. หัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวพรเพชร สิริสุขุม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ตท.สป. เข้าร่วมการประชุม The 6th Meeting of the Joint Trade Committee between  Cambodia and Thailand ระหว่างวันที่  21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

 

ภาพกิจกรรม

1537934577396

1537934579993