1537932623743

พล.ต.ท. ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.ต.ต.ธารา ปุณศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายยงยุทธ โกเมศ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียนกองการต่างประเทศ สป.มท. นายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รกท. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ปภ. นางสาวพรรณภา ณ น่าน นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการปภ. และนายพุทธิกานต์ กิจเกื้อกูล นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการตท.สป. ได้เข้าร่วมการประชุม  Asian Ministerial Conference on Disaster Risk ReductionAMCDRR 2018 ระหว่างวันที่
3-6 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงอูลานบาตอ ประเทศมองโกเลีย 

 

ภาพกิจกรรม

15379326198631537932623743

1537932625148