1537871308378

นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป.มท. หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนา The 12th ASEAN-China Forum on Social Development and Poverty Reduction ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  

ภาพกิจกรรม

1537871315298

1537871319149