1537869902511

 นางวาสนา เตชะวิจิตรสาร ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาเซียน กองการต่างประเทศ สป.มท.ผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม ASEAN-China-UNDP Symposium on Localizing the SDGs and Realising Poverty Eradication ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา 

 

ภาพกิจกรรม

1537869904012

1537869905906

1537869907415