กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัดแบบวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web-Online Seminar) เมื่อวันที่ ๒๓ วันที่ ๒๔ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศ หรือด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖๓ คน

 โดยได้รับเกียรติจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กรมยุโรป และกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Download : เอกสารประกอบการประชุม และวีดิโอการประชุม

 

ภาพกิจกรรม

14917270269183.jpg

14917270143082.jpg

14917270179967.jpg

14917270302909.jpg

14917270087129.jpg

14917270050283.jpg

14917270117765.jpg

14917270228291.jpg

14917270249258.jpg

14917270359506.jpg