กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมความร่วมมือไทย-ออสเตรเลีย ในการบริหารจัดการผู้อพยพและการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ

เมื่อระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2562 นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กรมการปกครอง และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อติดตามและหารือผลการดำเนินการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งในประเทศไทยที่เดินทางไปตั้งถิ่นฐาน (Resettlement) ในออสเตรเลีย โดยมีกำหนดการหารือที่สำคัญ ดังนี้

วันที่ 2 กันยายน 2562 คณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะนางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย ต่อจากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศและการค้า เครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อรับฟังสถานการณ์ของผู้อพยพเข้าประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินการเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะฯ ได้เข้าพบผู้แทนกระทรวงมหาดไทยแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อรับทราบกระบวนการบริหารจัดการสำหรับผู้โยกย้ายถิ่นฐานมายังออสเตรเลีย ได้แก่ 1) การบริหารจัดการด้านมนุษยธรรม 2) การขออยู่เพื่อรับการคุ้มครอง 3) กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบิน 4) กิจกรรมในการดำรงชีวิตในสังคม และ 5) โครงการสนับสนุนสำหรับผู้มาตั้งรกรากใหม่ และได้เดินทางไปสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำกรุงแคนเบอร์รา โดยร่วมประชุมกับผู้แทนจาก UNHCR และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และรับฟังนโยบายในการรับผู้อพยพ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลของสถานการณ์ของผู้อพยพในปัจจุบัน ซึ่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือในการเร่งรัดกระบวนการพิจารณารับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ที่ยังตกค้างอยู่กว่า 1,000 คน
วันที่ 4 กันยายน 2562 คณะฯ ได้พบหารือกับผู้แทนองค์กร AMES Australia ณ นครเมลเบิร์น ถึงกระบวนการช่วยเหลือผู้อพยพและผู้โยกย้ายถิ่นฐานในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงาน รวมทั้งการเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐานในด้านสาธารณสุขและการศึกษา เพื่อให้ผู้อพยพและผู้โยกย้ายถิ่นฐานสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข (reintegration)
วันที่ 5 กันยายน 2562 คณะฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงที่ได้โยกย้ายถิ่นฐานมากจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผภร. ได้รับการศึกษาภาษาอังกฤษ การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน และสามารถประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งผู้หนีภัยฯ ชาวกะเหรี่ยงที่ได้โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย จะอาศัยอยู่ในเมือง Werribee เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ คณะฯ รับทราบว่า รัฐบาลแห่งรัฐวิกตอเรียได้จัดสรรพื้นที่สาธารณะให้กับ ผภร. เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทอผ้าพื้นเมือง การทำเครื่องจักสาน และการเกษตรชุมชนเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและค้าขายในชุมชนอีกด้วย
นายธนาคม จงจิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลจากการร่วมประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานนอกภาครัฐ และการเข้าพบปะพูดคุยกับ ผภร. ในเครือรัฐออสเตรเลียครั้งนี้ จะนำไปสู่การประสานแนวการปฏิบัติร่วมกันระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย รวมทั้งการบริหารจัดการผู้อพยพและการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพกิจกรรม