>>> ภาพการประชุม:การประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

>>> ภาพบรรยากาศ : งานเลี้ยงรับรองการประชุมเพื่อมอบนโยบายและกำหนดเป้าหมายแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงต่างประเทศ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561

>>> ภาพการประชุม:การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน "หัวข้อความร่วมเพื่อการพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" วันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

>>> แบบตอบรับการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” วันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร

>>> แบบตอบรับการประชุมเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้าน กับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” วันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร

>>> กำหนดการ การประชุมเอกอัครราชทูต /กงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน หัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

>>> หนังสือเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี