วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 (ฝ่ายไทย) ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้แทนจากจังหวัดชายแดนด้านกัมพูชา 7 จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กต. สตม. สมช. สศช. พณ. ทส. ชด.ทหาร เข้าร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ไทยจะผลักดันร่วมกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2563 ณ จังหวัดชลบุรี

การประชุมในวันนี้ มีประเด็นสำคัญรวมถึงการบริหารจัดการจุดผ่านแดน การจัดทำหลักเขตแดน ความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวชายแดน ความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ อีกทั้งในปีนี้ ไทยและกัมพูชาจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน จึงเป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าวในระดับจังหวัด โดยหลังจากการประชุมฯ กองการต่างประเทศ สป. จะได้จัดทำบันทึกการประชุมและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลและข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อที่จะเข้าหารือกับฝ่ายกัมพูชาในช่วงปลายเดือนมีนาคม ต่อไป

ภาพกิจกรรม