GBC Thailand Combodia1

GBC Thailand Combodia2

GBC Thailand Combodia3

GBC Thailand Combodia4

       เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้การต้อนรับการเยือนของสมเด็จพิชัยเสนา เตียบันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมกัมพูชา ในโอกาสเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย –กัมพูชา (General Border Committee: GBC) ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มี.ค. 61 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านความมั่นคง เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องความก้าวหน้าในการเปิดและยกระดับจุดผ่านแดน๔ แห่ง ประกอบด้วย (1) ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี –อานเซะ จังหวัดพระวิหาร (2) บ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว – พนมได จังหวัดพระตะบอง (3) บ้านท่าเส้น จังหวัดตราด – ทมอดา จังหวัดโพธิ์สัต (4) ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ – จุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ทั้งสองฝ่ายร่วมยินดีที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว – พนมได จังหวัดพระตะบอง ได้รับการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้และจะเร่งรัดการเปิดจุดผ่านแดนอีก 3 จุดโดยเร็ว รวมทั้งการก่อสร้างสะพานข้ามแดนเชื่อมต่อบริเวณบ้านหนองเอี่ยนจังหวัดสระแก้ว – สตึงบท จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งมีกำหนดเสร็จในเดือนกันยายน 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการค้าชายแดนของทั้งสองประเทศ

อ้างอิง: https://www.youtube.com/watch?v=wZOFxz9DLbw#action=share

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561