ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่

³  ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการของกอง
³  ปฏิบัติงานเลขานุการและงานประชุมของกอง
³  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำและเผยแพร่เอกสาร และผลงานของกอง
³  ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกอง
³  ดำเนินการเกี่ยวการเงิน การบัญชี และพัสดุเบื้องต้นของกอง
³  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและงบประมาณรวมถึงการรายงาน ผลการปฏิบัติงาน
      การใช้จ่ายงบประมาณและสถิติของกอง
³  ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย