พิมพ์

คลินิกกองการต่างประเทศ FAD-Interior Clinic

เขียนโดย eddycitylion. Posted in ประชาสัมพันธ์

4 พ.ค. 60 -กองการต่างประเทศได้จัดโครงการคลินิกการต่างประเทศ
ณ จังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมและดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทั้งในและนอกประเทศ ในระดับทวิภาคี พหุภาคี องค์กรระหว่างประเทศ
ทั้งด้านพัฒนาการของประเทศและความมั่นคง รวมทั้ง
การสนับสนุน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกระทรวง จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด