A+ A A-

คลินิกกองการต่างประเทศ FAD-Interior Clinic

4พ.ค.60-กองการต่างประเทศได้จัดโครงการคลินิกการต่างประเทศ ณ จังหวัดนครพนมเพื่อส่งเสริมและดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในและนอกประเทศในระดับ

ทวิภาคี,พหุภาคี,องค์กรระหว่างประเทศ,ทั้งด้านพัฒนาการของประเทศและความมั่นคงรวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกระทรวง,จังหวัด,และกลุ่มจังหวัด