พิมพ์

การประชุมเตรียมการฯ

เขียนโดย ์naphatsorn. Posted in ประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมการ
สำหรับการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา
ครั้งที่ 6 (ฝ่ายไทย)
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย