พิมพ์

ตรวจพื้นที่

เขียนโดย headadmin. Posted in ประชาสัมพันธ์

ผอ.ตท.สป.ตรวจพื้นที่รับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
เพื่อหารือแนวทางการยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร
ณ ช่องส่ายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ - ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560