A+ A A-

ตรวจพื้นที่

 


ผอ.ตท.สป. ตรวจพื้นที่รับทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อหารือแนวทางการยกระดับจากจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร

ณ ช่องส่ายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ - ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560