A+ A A-

คลินิกกองการต่างประเทศ FAD-Interior Clinic

4พ.ค.60-กองการต่างประเทศได้จัดโครงการคลินิกการต่างประเทศ ณ จังหวัดนครพนมเพื่อส่งเสริมและดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในและนอกประเทศในระดับ

อ่านบทความต่อคลินิกกองการต่างประเทศ FAD-Interior Clinic

ผอ.ตท.สป. เข้าร่วมการประชุม SOM และ JTSC on GDBA ระหว่างวันที่ 28 -31 มี.ค 2560 ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

  SOM JTSC

           ไทยและเมียนมามีเขตแดนร่วมกัน ๒,๔๐๑ กิโลเมตร ถือเป็นเส้นเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยาวที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อดาเนินการสำรวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมกันเพื่อให้ เส้นเขตแดนตลอดแนวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee : JBC) ไทย-เมียนมา เป็นกลไกหลักในการดาเนินการดังกล่าว

อ่านบทความต่อผอ.ตท.สป. เข้าร่วมการประชุม SOM และ JTSC on GDBA ระหว่างวันที่ 28 -31 มี.ค 2560 ณ กรุงย่างกุ้ง...

เมืองพี่เมืองน้อง

การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยเร่งผลักดัน ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ว่าด้วยการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อเชื่อมโอกาสสู่ประชาคมอาเซียนในฐานะ เครื่องมือทางการทูตของกระทรวงมหาดไทยในการสร้างสัมพันธ์ไมตรี ระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัดของต่างประเทศ

ดูรูปภาพเมืองพี่เมืองน้อง

หมวดหมู่รอง