71715_0.jpg

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางอุไร อ่อนหัวโทน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ,น.ส.มณีวรรณ ธุวะนุติ นวท.ปก. และ น.ส.เนตร์นภา อินต๊ะเป็ง พนง.วิชาการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเตรียมข้อมูลงบประมาณในส่วนของกองการต่างประเทศ สป. เพื่อสนับสนุนการประชุมชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วุฒิสภา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีนายสมคิด จันทมฤก รอง ปมท. (บ.) เป็นผู้แทน ปมท. เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลงบประมาณฯ ต่อคณะกรรมาธิการฯ

71717_0.jpg71716_0.jpg