ภาพกิจกรรม

หน้าหลัก

พิมพ์

การประชุมสัมมนา “การต่างประเทศในบริบทของจังหวัด”

เขียนโดย eddycitylion. Posted in ข่าว/บทความ

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดการประชุมสัมมนา “การต่างประเทศในบริบทของจังหวัด” เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐ์บัญชา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีผู้แทนจาก 76 จังหวัด และผู้แทนจากส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 112 คน


พิมพ์

การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 10

เขียนโดย eddycitylion. Posted in ข่าว/บทความ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุม คณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ 10 ซึ่งฝ่ายลาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในห้วงเดือนกันยายน 2560 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานร่วมการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานตามผลการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงชายแดนไทย - ลาว