ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ กองการต่างประเทศ

-  ดำเนินการด้านการต่างประเทศของกระทรวงมหาดไทย

-  เสริมสร้างความสัมพันธ์ ติดตาม และประสานกับองค์การ หรือหน่วยงาน ด้านความช่วยเหลือและร่วมมือทางด้านกิจการชายแดน รวมทั้งการจัดประชุมและเจรจาที่ได้รับมอบหมาย

- เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยในการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปกป้องรักษาและส่งเสริมสถานะและรักษาผลประโยชน์ของไทย 

- ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธด้านการต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดระบบบูรณาการ

-  ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผน ที่สนับสนุนการดำเนินระบบตามยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของกระทรวง จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

-  ดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระบบทวิภาคี และพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

- ปฏิบัติการร่วมกัน หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย