กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัดแบบวิถีใหม่ (New Normal) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Web-Online Seminar) เมื่อวันที่ ๒๓ วันที่ ๒๔ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศ หรือด้านวิเทศสัมพันธ์ และด้านการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๖๓ คน